Gattung:
Aufsatz
Autor/Herausgeber:
Gabriel Audisio
 
Normierte Form: Audisio, Gabriel [Gabriel Audisio]
Titel:
L'offerta de l'église de Lourmarin (1494-1495)

Normierte Form:

Zeitschrift:
Provence historique : Revue trimestrielle. Organe de la Fédération Historique de Provence
Sammelband:
De Provence et d'ailleurs : mélanges offerts à Noël Coulet
Band:
49
Heft:
fasc. 195-196
Erscheinungsjahr:
janvier-juin 1999
Seiten:
33-45
Schlagwörter:
Lourmarin - Geschichte - 1494-1495